Dzieła Opiekuńcze i Wychowawcze

Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie

Hospicjum Opatrzności Bożej Księży Orionistów w Wołominie, które 18 marca 1995 roku, rozpoczęło swoją posługę w zakresie łagodzenia dolegliwości i zaspokojenia potrzeb nieuleczalnie chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej, bez względu na wyznanie i system wartości. Do Hospicjum Opatrzności Bożej Księży Orionistów przyjmowani są chorzy z chorobą nowotworową, z objawami niemożliwymi do złagodzenia w warunkach domowych. Pomagamy chorym, którzy nie mogą dłużej przebywać w oddziałach szpitalnych, w domach rodzinnych lub domach opieki ze względu na towarzyszące chorobie objawy. Wspieramy także rodziny, które ze względu na trudne sytuacje życiowe potrzebują pomocy w opiece nad bliskimi na czas przejściowy.

www.hospicjumopatrznosci.org

Dane Kontaktowe:
Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści
ul. Piłsudskiego 44
05-200 Wołomin,
tel. 22 787 26 66, fax 22 776 42 16, kom. 609 109 903
e-mail: hospicjum@orionisci.rel.pl

Pekao S.A. o/Wołomin
Nr konta: 02 1240 6335 1111 0000 5137 9476


Zakład Opiekuńczo – Leczniczy  w Łaźniewie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób chorych, starszych i niepełnosprawnych nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu ich zdrowia. Przebywa w nim 85 chorych. Opiekę lekarską sprawuje 6 lekarzy: jeden lekarz pełniący dyżur codziennie, drugi co drugi dzień, a czterech pozostałych zatrudnionych jest na zlecenie – w zależności od zaistniałych okoliczności i potrzeb. W placówce opiekę nad chorymi sprawuje 20 pielęgniarek. Zasadnicze zadania i cele, które przyświecają personelowi to zajmowanie się chorymi i niepełnosprawnymi – najczęściej po wylewach i udarach – którzy zakończyli już leczenie szpitalne, ale nadal wymagają dalszej opieki, dlatego też oprócz standardowej opieki lekarsko-pielęgniarskiej świadczone są tutaj różnorakie usługi, które mają przynieść ulgę w cierpieniu i niepełnosprawności przybywającym tutaj pacjentom. Dla tych osób prowadzona jest przez wykwalifikowany zespół osób fizjoterapia, terapia zajęciowa, zapewniona jest pomoc psychologa, pomoc pracownika socjalnego i stały kontakt z kapelanem.

www.zol-lazniew.orione.pl

Dane Kontaktowe:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Księży Orionistów im. Księdza Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego
Al. Księży Orionistów 2
Łaźniew
05-870 Błonie
tel: (22) 731 99 34
ksiezaorioniscilazniew@op.pl


Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Warszawie

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów jest placówką dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie umieszczonej na podstawie postanowienia Sądu. Wychowankowie, przebywający w placówce, wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychologicznej. Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie poprzez działalność dydaktyczną, wychowawczą, profilaktyczną, terapeutyczną, resocjalizacyjną i opiekuńczą. Podstawowym zadaniem Placówki jest wychowywanie resocjalizujące, zmierzające do eliminowania przejawów nieprzystosowania społecznego, zapobiegania wykluczeniu społecznemu, a także zapewnienia wszechstronnego rozwoju osoby i przygotowania do samodzielnego życia zgodnego z normami społecznymi. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy kieruje się chrześcijańskimi zasadami wychowawczymi, opartymi na chrześcijańsko-ojcowskim systemie wychowawczym św. Alojzego Orione i prewencyjnej metodzie wychowawczej św. Jana Bosko.

www.barskaorione.pl

Dane Kontaktowe:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów
ul. Barska 4
02-315 Warszawa
tel. +48 22 822 02 80
fax. +48 22 822 01 17
e-mail: dyrektor@barskaorione.pl


Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych im. Ks. K. Sterpi w Izbicy Kujawskiej

Dom Pomocy Społecznej jest przeznaczony dla dorosłych mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Zadaniem Domu jest zaspakajanie potrzeb osobowych, zdrowotnych i bytowych mieszkańców w sposób i w stopniu umożliwiającym im godne życie, m.in. przez zapewnienie tym osobom: miejsca zamieszkania wyposażonego w niezbędne meble i sprzęty, odzieży, wyżywienia, w tym dietetycznego zgodnie ze wskazaniami lekarza, opieki duchowej, lekarskiej i pielęgniarskiej, usprawnienia leczniczego (kinezyterapii i fizykoterapii), wychowania i warunków uczenia się poprzez doświadczenia życiowe; terapii zajęciowej i pracy; dostępu do kultury, oświaty dla dorosłych oraz rekreacji; godnego traktowania. W okresie od 28 czerwca do 16 sierpnia 2023 w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Izbicy Kujawskiej realizowano zadanie pn. „Remont budynku Domu Pomocy Społecznej”, który polegał na wymianie pokrycia dachu, wymianie okien, dociepleniu ścian oraz modernizacji pomieszczeń rehabilitacyjnych. Koszt realizacji zadania wyniósł 430 920,00 zł (w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Zgromadzenia Księży Orionistów i udziale środków własnych. Wykonano ogromną pracę, która znacznie przyczyni się do podniesienia standardu usług, poprawy warunków lokalowych i bezpieczeństwa. Dzięki remontowi placówka zyskała zaplecze rehabilitacyjne, z którego podopieczni chętnie korzystają.

Facebook | DPS Izbica Kujawska
Dane kontaktowe:

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych im. ks. K. STERPI
ul. Narutowicza 40
87-865 Izbica Kujawska
tel: (54) 286 50 72
fax: (54) 286 50 72 wew. 15
dpsizbicakuj@wp.pl


Publiczne Przedszkole
i Niepubliczny Żłobek “Trampolina” w Henrykowie (k. Zduńskiej Woli)

Przedszkole w Henrykowie to miejsce wyjątkowe, przygotowane dla tak niezwykłych istot, jakimi są dzieci. Miejsce, które będzie nie tylko przestrzenią do zabawy, ale także wszechstronnego rozwoju, aby dziecko kończyło edukację przedszkolną szczęśliwe, bogate w doświadczenia, wrażliwe na drugiego człowieka oraz piękno otaczającego świata, gotowe zmieniać świat na lepsze.

Facebook | Przedszkole i Żłobek Trampolina

Dane kontaktowe:
Publiczne Przedszkole
i Niepubliczny Żłobek “Trampolina”
Henryków 24A, 98-220 Zduńska Wola
tel: (43) 871 06 10  /  kom. 504 382 673
przedszkole.trampolina@orione.pl


Schronisko dla bezdomnych Don Orione w Czarnej

Dane kontaktowe:
Schronisko Don Orione dla bezdomnych
ul. W. Witosa 46
05-200 Wołomin-Czarna
tel/fax: (22) 787 81 00
schron.donorione@wp.pl


Dom Miłosierdzia w Łahiszynie na Białorusi

Dane kontaktowe:
Łahiszyński Dom Miłosierdzia
ul. Tomiłowa 15
225 740 Łahiszyn
BIAŁORUŚ
tel/fax: +375-165-31-42-21
tel: +375-165-31-47-29